Varför Finlandsbanan?

Finlandsbanan gynnar hela Finland: Ungefär hälften av finländarna bor vid stambanan. Inom dess påverkansområde ligger dessutom över hälften av Finlands arbetsplatser och över 70 procent av utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamheten. Förutsatt att Finlandsbanan blir verklighet kommer den regionalt, nationellt och globalt att ha ansenlig inverkan med betydelse både för enskilda människor och också för samhället som helhet.

Inverkan på regional nivå

Tack vare Finlandsbanan kommer hela landets trafikförbindelser att förbättras. Med hjälp av den löser man stambanans kapacitetsproblem och får man till stånd snabbare restider. Snabba och säkra trafikförbindelser knyter olika områden närmare varandra, förbättrar lokala företags nåbarhet och utvidgar människornas pendlingsområde. Den växande bankapaciteten gör det också möjligt att starta lokal tågtrafik på orter där sådan ännu inte finns.

Inverkan på nationell nivå

För hela samhället är Finlandsbanan något som ger uthållig tillväxt. Den ger upphov till nya jobb och ökar skatteintäkterna både medan byggarbetet pågår och därefter. Finlandsbanan innebär fler utsläppssnåla alternativ för trafiken inom landet. Den förbättrar tågtrafiken som ett beaktansvärt färdmedel för allt fler och minskar samtidigt behovet av inrikesflyg.

Inverkan på global nivå

Med Finlandsbanan ökar Finlands internationella konkurrenskraft. Banan knyter Helsingfors-Vanda flygplats till en integrerad del av fjärrtågstrafiken. Investeringen i Finlandsbanan förbättrar förbindelserna med resten av världen, vilket är en ödesfråga för ett litet exportdrivet land. Med Finlandsbanan knyts Finland genuint till det europeiska nätverket av järnvägar och det globala nätverket av flygplatser. Dessutom hjälper Finlandsbanan landet att förverkliga sina ambitiösa klimatmål.

Finlandsbanan

  • leder till förkortade restider på stambanan
  • utökar människors pendlingsområde
  • möjliggör tack vare bankapacitet som frigörs en lansering av lokal tågtrafik också på orter där sådan inte finns i dagens läge
  • gynnar alla finländare, också andra än sådana som bor vid stambanan
  • bygger upp inte enbart en regions konkurrenskraft, utan hela landets
  • ger uthållig tillväxt som beaktar klimatmålen samt jobb och företag såväl under byggarbetets gång som därefter.
  • skapar genuina, klimatvänliga alternativ för trafiken inom landet
  • får hela landet att verka större än det är genom att länka Finland till det europeiska bannätet och det globala nätverket av flygplatser.