Ratalaki säätelee yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista

Ratalaki säätelee yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista. Hankkeissa, joista tulee laatia ympäristövaikutusten arviointi, suunnittelua säätelee Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Maakuntaliittojen ja kuntien vastuulla olevia kaavoitusprosesseja ohjataan Maankäyttö- ja rakennuslailla.  Kaikissa edellä mainituissa mahdollisissa ratahankkeen vaiheissa lainsäädännöllä on haluttu varmistaa, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma tai kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua suunnitelmien ja kaavojen valmisteluun, arvioida näiden vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Sama oikeus on muilla viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa kaavoituksessa ja suunnittelussa käsitellään.

Ennen ratalain mukaisten suunnitelman hyväksymistä asianosaisille on varattava tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta ja tässä tarkoituksessa suunnitelma on asetettava nähtäville julkisella kuulutuksella. Muistutusten vastaanottaminen, suunnitelman hyväksyminen ja hyväksymispäätöksen kuuluttaminen kuuluvat hankeyhtiön laatimissa ratalain mukaisissa suunnitelmissa Traficomille ja lausuntojen pyytäminen taas hankeyhtiölle.

Suomi-rata Oy tulee infoamaan ympäristövaikutusten arvioinnin alkamisesta eri viestintäkanavilla varmistaen eri sidos- ja kohderyhmien osallistumisen ja vuorovaikutteisuuden. Lentoradan osalta YVA-vaihe on alkamassa syksyllä.